Önleyici Takip Formu – Olay İzleme Formu
Disiplin Takip Formu Projesi


Disiplin Takip Formu uygulaması öğrencinin disiplin kuruluna sevk edilmeden sorunun çözülmesini amaçlamaktadır. En son aşamada da sorun hallolmazsa öğrenci disipline sevk edilecektir. Bu formlar çoğaltılıp öğretmenler odasına bırakılacak ve sorun yaşayan öğretmen formu doldurduktan sonra sınıf rehber öğretmenine teslim edecektir. Sınıf rehber öğretmeni öğrenci ve velisiyle konuyu çözmeye çalışacak, alan şefi ve okul
rehberlik servisi de devreye girecek sorun çözülmezse ilgili müdür yardımcısı
konuya dahil olacak burada da çözülmezse öğrenci disiplin kuruluna
verilecektir.

Böylece bir çok disiplinlik vaka çözülebilecektir.
Acil, anlık olaylarda bu sistemin işlemesi zordur.
Çünkü bu takip formu sistemi zaman alabilmektedir.

DİSİPLİN TAKİP FORMU

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK KAZANDIRILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ YAPILAN REHBERLİK VE EĞİTİM FAALLİYET RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı:                                               
Sınıfı:                                     No:DERS ÖĞRETMENİ, NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VB. ADI SOYADI:

        Tarih:                                                         Saat:                                        Olay Yeri:

 Olay veya Kusurlu Davranışın Ne Olduğu:
Yapılan Çalışmalar:

Öğrenci İmza:                                                         
Öğretmen İmza:  

————————————————————————————————

SINIF REHBER ÖĞRETMENİ:   

Yapılan Çalışmalar:

 Olayla İlgili Görüşler:

Öğrenci İmza:                                                                      
Veli İmza:        
Sınıf Rehber Öğretmeni İmza:                                                     

———————————————————————————————-

İLGİLİ ALAN ŞEFİ:
   Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:  


Öğrenci İmza:                                                                      
Veli İmza:                            
Öğretmen İmza: 

—————————————————————————————-
OKUL REHBER ÖĞRETMENİ:    Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:
Öğrenci İmza:                                                                      
Veli İmza:                                                                                                                                                       
Öğretmen İmza: 

—————————————————————————————-
İLGİLİ MÜDÜR YARDIMCISI:
   Yapılan Çalışmalar:


 Olayla İlgili Görüşler:Öğrenci İmza:                                                             
Veli İmza:                                                                                                                                                                 
Öğretmen İmza:


----------------------------------------------------------------------------------------
  Olayla ilgili olarak ilk bölümü dolduran öğretmen bu formu sınıf rehber öğretmenine verecek. Öğrenci ve veli görüşmesinden sonra sınıf rehber öğretmeni dolduracak ve alan şefine verecek. Alan şefi, formu müdür yardımcısına verecek ve gerekli işlemlerden sonra rehberlik servisine teslim edilecektir.

Efkan Doğan Projesi
2006

disiplin takip formu projesi2006 yılında çalıştığım okulda uyguladığım ve internet sitemde duyurduğum / önerdiğim bu proje nihayet MEB tarafından dikkate alınmış ve Eylül 2019 tarihinde aşağıdaki yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.     
RESMİ GAZETE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK >>> indir >>>

 

5 Eylül 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30879
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“l) Okul ile öğrenci ve velisi arasında imzalanan sözleşmede yer alan kurallara uygun davranmaları,”

“t) Öğrencilerin eğitim ortamlarına bilişim araçlarıyla girmemesi esastır. Ancak öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması, öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak, dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetiminin; ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak üzere, eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulması ve kullanılmasına yönelik izin verilmesi ile buna ilişkin usul ve esaslar öğretmenler kurulunda belirlenerek karara bağlanır ve alınan kararlar öğrenci ve velilere duyurulur.”

“(4)  Okul yönetimi; okula yeni başlayan öğrencilerle eğitim ve öğretim yılının başında, nakil gelenlerle ise nakil geldikleri hafta içinde okul ile öğrenci ve velisi arasında sözleşme imzalar.  Okul ile öğrenci ve velisi arasında imzalanan sözleşmede; öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlara yer verilir. Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini ayrıca bilgilendirir.”

“(7) Uyulması gereken kurallara aykırı tutum ve davranış gösteren öğrencilerden; gözlemlenen olumsuz davranışı kınama cezasından daha ağır bir ceza kapsamında olmayanlar hakkında aşağıdaki usule göre işlem yapılır.

a) Sınıf/şube rehber öğretmeni ile rehberlik öğretmeninin birlikte yapacakları değerlendirme ve önerileri ile okul müdürü tarafından davranışlarında kusurlu olduğuna yönelik öğrencinin dikkatinin çekilmesi amacıyla sözlü ve/veya yazılı uyarı yapılır. Sözlü uyarı; okul yönetimi, sınıf şube rehber öğretmeni ve/veya rehberlik öğretmeninin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. Sözlü uyarı,  gerekli görülmesi hâlinde okul müdürü tarafından sınıf/şube rehber öğretmeni ile rehberlik öğretmeninin de görüşleri alınarak yazılı uyarıya çevrilir. Sözlü ve yazılı uyarı okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilmez.

 b) Okul yönetimi, öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Sınıf/şube rehber öğretmeninin ve rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.

c) Bu durumdaki öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından biriyle de ilişkilendirilebilir.  Öğrencinin toplum hizmeti çalışması kapsamında yaptığı etkinlik, Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

ç) Sözlü ve yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmez.

d) Toplum hizmeti çalışmasına ilişkin belgeler hariç diğer belgeler ders yılı sonunda ya da öğrencinin nakil olduğu tarihten itibaren 5 işgünü içinde imha edilir.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu tedbirler kapsamında okul müdürü veya okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca;

a) Okulun ve öğrencilerin güvenliğine yönelik alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hâllerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek,

b) Eğitim ortamları ile eğitim personeli ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak,

amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden; müdür yardımcıları ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri ve görevlendirilen diğer öğretmenlerce yapılır.

(3) Yapılan bu aramanın gerekçesine, arama yapılan yerlere ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak hazırlanır. Tutanaklar; ilgililerce imzalanır, okul müdürünce onaylanarak okul müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından muhafaza edilir.”