semerşah
beşir
efgan.net

 
Efkan Doğan
ANA SAYFA
AB Gençlik Programları
AB İçin Proje Sunusu
Açık Hava Resim Sergisi
Akran Arabuluculuğu
Askıda Kitap Projesi
Askıda Kırtasiye Projesi
Ayın Konukları
Başarı Hikayeleri
Bilgi Merdiveni
BİLSEM
Bilgi Paylaşımı Forumu
Bir Sürprizim Var
Bir Varmış Bir Yokmuş
Branş Derslikleri
Camlı Sınıf Kapıları
COMENIUS 1
Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
Derslik Donatma Projesi
Disiplin Takip Formu
Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
Eğitimde Alternatif Uygulamalar
=> Sınıf Egzersizleri
=> Biçimlendirici (Formative) Değerlendirme
=> Japon ve Türk Eğitim Sistemleri
=> Türk ve Japon Eğitim sistemi
=> JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE
=> Dünyada eğitim sistemleri
=> Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemi
=> Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 2
=> Alternatif Eğitim
=> BBOM Eğitim Modeli
=> BBOM Finansman Modeli
=> Gülümseyen Öğretmen
=> Duvardaki Bir Başka Tuğla
=> Ayakta Durmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi
=> Serbest Kıyafet Uygulaması
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya 2
=> Başarılı Öğretmenlerin Farklı Yaptığı 25 Şey
=> İdeal Öğretmen Öğretmez
=> Radikal Bir Farklılık Getir
=> Bütün Okullar Anaokulu Gibi Olmalı
=> Oyunların Beyni Ödüllendirmesi
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya
=> Bugün Okul Nasıl Geçti
=> Ders Çalışma Sanatı ya da Beynimiz En İyi Nasıl Öğrenir
=> Öğrenciler Öğretmenler Hakkında En Çok Ne Hatırlar
=> Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı
=> Nasıl Daha İyi Bir Öğretmen Olabilirim
=> Öğretmene Söz Var
=> Öğretmenler Rekabet Ettiğinde Herkes Kaybeder
=> Eğlenceli Okul Sıraları
=> Zorbalık, elma
=> Beni Ödülle Cezalandırma
=> Az, Daha Fazladır Fin
=> Gereksiz Bilgiler ve Yaşamdan Kopuk Eğitim
=> Öğretmenlerin Öğrencilere Söylemekten Kaçınması Gereken 13 Şey
=> Masalara Yazılan İlham Verici Sözler
Eğitim Reformu Girişimi
Eğitimde Ödüllendirme
E.P. Ödüllendirme Yönergesi
Eğitimde Kalite Ödülü
Eğitim Yarışmaları
E-Sergi Uygulaması
Gönüllü Ders Liderliği
Gönüllü Kütüphaneci
Gördüklerim, Duyduklarım
Günün Sorusu
Günün Sözü Uygulaması
Hadi Gali Gel de Beraber
Her İnsan Değerlidir
Kalitesiz Öğretmeni Nasıl Tanırsınız
Kantinde ‘kantinci’ yok
Kantinde meyve
Kelime Hazinesi Kutusu
Kötü Söz Söylemeyelim
Mavi Kart
MEGEP
Müzede Eğitim
Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
Okul Televizyonu Projesi
Oyun Parkı
Öğretmen Gelişim Kitaplığı
Öğretmene Karne
Öğretmenlere Tavsiyeler
Öğretmenin İnternet Sitesi
Öğretmen Kürsüsü Projesi
Öğretmen Proje Yarışması
Öğretmenler İlköğretim Okulu
Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
Proje Bayramı
Proje Klasörü Projesi
Proje Paylaşımı Projesi
Sabah İçtiması
Sadaka Köşesi
Sanat,Tarih Fen Koridorları
Sınıflararası Kültürel İkram
Sizden Gelenler
Sınıfına Sahip Çık
Okulda Sadaka Taşı Projesi
Sürekli Sergi Salonu
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli
Ulusal Ajans
Veli Kitabı
Web Tabanlı Projeler
Zil Sesi Yok
Veliyiz Okuldayız
Ziyaretçi Defteri
 

BBOM Eğitim Modeli

BBOM Eğitim Modeli

Ülkemizdeki ilköğrenim sisteminin birbirinin içine geçmiş birçok köklü sorunu bulunmaktadır. Birinci temel sorun ilköğrenim sistemine tek tipleştirici bir eğitim anlayışının hakim olmasıdır. İkinci temel sorun eğitim bürokrasisi, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci zincirinde aşırı hiyerarşik ve disipliner bir yönetim anlayışının var olmasıdır. Üçüncü temel sorun devlet okulu-özel okul kutuplarında kurulmuş ve eşitlik ilkesini zedeleyen bir finansman yapısının olmasıdır. Dördüncü temel sorun ise eğitim anlayışının ekolojik değerleri geri plana atmasıdır.

Ülkedeki eğitim sistemi, en azından uygulama düzeyinde, öğrencilerin ilgilerinin, yeteneklerinin, duygu ve düşünce dünyalarının farklılıklarını yok sayarak tek-tip öğrenci yetiştirmektedir. Bu model, büyük bir ölçüde, öğrencilerin kendilerine ait yaratıcılıklarını keşfetmeye, ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmaya, kendilerini gerçekleştirmeye ve tanımaya imkan tanınmamaktadır. Bunun yanı sıra, ilköğrenim sisteminin genelinde rekabetçi bir ortam ve sınav odaklı bir eğitim anlayışı hakimdir. Nitekim, hem devlet okulları hem de özel okullardaki ilköğrenim sistemine hakim olan eğitim anlayışı, sınav endeksli olduğu için ezbere dayanan, düşünmeyi ve analizi ön plana çıkaramayan bir eğitim felsefesini ortaya çıkarmaktadır.

Öte yandan ilköğrenim sisteminin yönetim (ve denetim) yapısı son derece merkeziyetçi ve bürokratiktir. Bu merkeziyetçi ve bürokratik anlayış da eğitimin, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dikkate almayan bir yaklaşımla yürütülmesine yol açmaktadır. Eğitimdeki bu hiyerarşik yapı genç nesillerde demokrasi kültürünün filizlenmesine engel olmaktadır. Özellikle ilköğretimde tüm sistem, öncelikle öğrencilerin kendisini gerçekleştirme koşullarını sağlamaya yönelik olmalı ve bu doğrultuda aileler, öğretmenler, okul yönetimi ve öğrenciler bu hedefi gerçekleştirmek için katılımcı biçimde birlikte hareket edebilmelidir.

Ülkedeki eğitim sisteminde eşitlik ilkesini ihlal eden ikili bir yapılanma mevcuttur. Bir yanda, yetersiz altyapı imkanları ve kısıtlı kaynaklarıyla hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından asgari eğitim koşullarını sağlamanın uzağındaki devlet okulları; diğer yanda ise donanım sorunlarını maddi imkanlarıyla çözmüş ancak bu imkanları çok sınırlı sayıda öğrencinin kullanımına sunan ve kâr amacı güden ticari birer işletme mantığıyla faaliyet gösteren özel okullar, bu ikili ve sorunlu yapının bileşenlerini oluşturmaktadır. Devlet okullarında sınıflar, öğrencilerin fiziki altyapı ve donanımdan gerektiği gibi faydalanmasını engelleyecek derecede kalabalıktır. Yüksek sınıf mevcudu, öğrencilerin kişisel özellikleri ve ilgi alanları doğrultusunda gelişimini engelleyici bir etki yapmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin, öğrencilerini tanımalarını, onların kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını engellemekte; öğretmenleri, ideal olanın çok uzağında bir ortamda çalışmak zorunda bırakmaktadır. Fiziki altyapı ve donanımla ilgili sorunların büyük ölçüde aşıldığı özel okullar bağlamında ise en temel mesele okulun bir işletme gibi çoğunlukla kâr mantığıyla yürütülmesi ve dolayısıyla eğitimin toplumun birçok kesimi tarafından erişilebilir olmamasıdır.

Eğitimin sisteminde var olan diğer bir sorun da ekolojik değerlerin ikinci plana atılmış olmasıdır. Var olan eğitim sisteminin felsefesi insan-doğa ilişkisine yeterince odaklanmayarak, ekonomik açıdan bedelini ödediği sürece her şeye sahip olabileceğini düşünen, bu nedenle, en önemli problemin para olduğu bilinciyle büyüyen genç kuşaklar yetiştirmektedir. Bu kuşaklar elektrik, su, gaz, gıda gibi doğal kaynakların kendiliğinden var olan ve asla tükenmeyen kaynaklar olduğunu düşünmekte, bu kaynakların hızla ve bir daha geri dönülmeyecek ölçüde tükenmesine katkıda bulunduklarının farkına varmadan yetiştirilmektedirler. Doğaya bu denli yabancılaşan çocuklar, giderek diğer insanlara ve nihayetinde de kendilerine de yabancılaşmakta, yaşam biçimlerini sadece para kazanma üzerine kurulu, doğal olmayan, sanal bir zemin üzerine inşa etmektedirler.

“Başka Bir Okul Mümkün” Derneği, Türkiye’deki ilköğrenim sürecine hâkim olan bu ve benzeri köklü sorunların tespitinden hareketle yola çıkarak bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilköğrenim okulu kurmak amacındadır. “Başka Bir Okul Mümkün” projesi Türkiye’deki hâkim ilköğretim uygulamalarından birçok açıdan farklı bir model sunmaktadır. Bu farklılıklar dört eksende özetlenebilir:

BBOM okulu alternatif eğitim, özgün finansman, demokratik yönetim ve ekolojik duruş eksenleriyle halihazırda var olan eğitim modellerinden tamamen farklı bir model önermektedir. Bu farklılıklar, takip eden kısımlarda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu eksenlerin ne ölçüde gerçekleştirileceği ve modelin nihai başarısı bu proje için bulunacak desteklerle orantılı olacaktır. Ancak BBOM projesinin yola koyuluş amacı bellidir: BOMM okulu, yurttaşlık bilincine sahip, kültürel çeşitlilik ve farklılıklara, ekolojik dengeye saygılı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine; toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşitlikçi bir ortamın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu türden bir eğitimi sunabilmek için okulun gerek kuruluş ve gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında hem şu ilke ve değerlerden beslenilecek hem de onlara sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık ve empati.

BBOM Derneği’nin hayata geçireceği okul projesi, inşa süreci ve sonrasındaki işleyişiyle benzer başka birçok okulun da hayata geçmesi için örnek teşkil etmeyi ve “Başka Bir Okul” anlayışının çoğalarak yaygınlaşmasını sağlayabilmeyi ümit etmektedir.

baskabirokulmumkun.net 

Şiddetleşme
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli

Ulusal Ajans
Üstün Zekalılar
Veli Eğitim Projesi
Veli Kaynak Kitabı Projesi
Veliyiz Okuldayız
Zil Sesi Yok


Ekim 2007'den bugüne kadar 956941 ziyaretçi (2012393 klik) burdaydı!
markalife
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir. Site sahipleri lütfen etkin bağlantı (webmasterlar aktif link) veriniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol